O teatrze

O nas

Teatr Konsekwentny działa w Warszawie jako profesjonalna grupa teatralna od 1997 r. Teatr prowadzi Adam Sajnuk. W 2013 roku Teatr Konsekwentny został przeniesiony do budynku dawnego kina "Wars" przy Rynku Nowego Miasta, gdzie pod nową nazwą Teatr WARSawy kontynuuje i rozwija swoją działalność artystyczną, edukacyjną i kulturotwórczą. Po dwóch latach trudnej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem przez dyrekcję umowy w Starej Prochowni i tymczasowej działalności w Hali Dawnej Fabryki Wódek, na początku 2013 r udało się zakończyć starania o wynajem przestrzeni dawnego kina Wars (mniejsza część należąca do miasta, większa część do prywatnego developera). Rozpoczęte w kwietniu (natychmiast po ukończeniu odpowiednich procedur formalnych) prace adaptacyjne błyskawicznie doprowadzono do końca i jeszcze przed wakacjami Teatr wdrożył się z powrotem w tryb aktywności. Oficjalnie został otwarty 18 maja 2013 podczas Nocy Muzeów.
Teatr prowadzony jest przez organizację pozarządową, jest swoistą „niepubliczną instytucją kultury”, doceniany przez krytyków teatralnych i recenzentów, wymieniany w ogólnopolskich podsumowaniach sezonu, tytuły i role teatralne nagradzane i wskazywane w recenzjach i podsumowaniach.
Teatr nie ma stałego zespołu aktorskiego, tylko stały zespół osób współpracujących z teatrem. Są to zawodowi, uznani reżyserzy, aktorzy, scenografowie, kostiumologowie, reżyserzy świateł.
W organizacji i produkcji teatru pracują specjaliści, osoby o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu. Ilość osób pracujących w teatrze jest kilkukrotnie mniejsza niż w podobnym warszawskim teatrze publicznym. Teatr nie ma własnych warsztatów i pracowni, wszystkie prace wykonywane są na zewnątrz. Spektakle teatru biorą udział w ogólnopolskich festiwalach, często prezentujemy spektakle na wyjazdach gościnnych.

 

Najważniejsze zrealizowane dotąd na scenie Teatru WARSawy działania to: 10 premier i 6 koprodukcji, ponad 350 wydarzeń, działania edukacyjne, społeczne, scena muzyczna, 2 edycje Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego.

Budynek, który jest siedzibą teatru, przy Rynku Nowego Miasta 5/7 jest wykorzystywany przez nas dzięki wsparciu m.st. Warszawy - Dzielnicy

Śródmieście.

 

 

 

sprawozdanie-finansowe-2015.pdf

sprawozdanie-merytoryczne-2015.pdf

 

sprawozdanie-finansowe-2016.pdf

sprawozdanie-merytoryczne-2016.pdf

 

 

 

 

 

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Administratorem danych osobowych widzów i odbiorców Teatru Warsawy jest Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego z siedzibą przy ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 w Warszawie.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa, tel. 22 468-00-99, adres e-mail bilety@teatrwarsawy.pl

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Teatr polegają na oferowaniu widzom i odbiorcom Teatru spektakli, koncertów, czytań performatywnych i innych wydarzeń artystycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.

Teatr nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu ułatwiającym przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie działalności Teatru, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Teatr mógł dostarczać swoim widzom i odbiorcom Teatru informacje w zakresie twórczości artystycznej i edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania widzom i odbiorcom Teatru kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach artystycznych oraz edukacyjnych realizowanych przez Teatr.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez widza lub odbiorcę Teatru.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Teatru.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

• kontakt e-mailowy pod adresem: bilety@teatrwarsawy.pl
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.